Mazhab Empat Ulama’ Fiqih

Diposting pada

Mazhab Empat

Para alim ulama’ dan orang cerdik pandai dalam menghadapi berbagai soal atau masalah apabila tidak ada nas dari Al-Qur’an atau hadits, mereka berijtihad untuk menetapkan hukum pada soal atau masalah tersebut. Suatu hukum yang didapat oleh seorang alim ulama’ atau orang cerdik pandai dengan berijtihad itu dinamakan mazhabnya.

Perlu diketahui sebenarnya ulama yang mempunyai mazhab yang terkenal itu banyak, bukan hanya empat saja, seperti Hasan Basri, As-Saury Ibnu Abi Laila, Al-Auza’iy, Al-Laisy, dan lain-lain. Mereka mempunyai mazhab sendiri-sendiri waaupun mazhab mereka itu tidak berkembang seperti mazhab empat, mungkin karena pendukungnya berkurang setelah ditinggalkan penyusunnya.

Adapun mazhab empat yang terus-menerus mendapat dukungan dari ulama’ muslimin sampai sekarang. Beratus-ratus kitab telah ditulis dan disusun dari zaman ke zaman, diatur menurut mazhab masing-masing dari beberapa imam itu.[1]


  1. Mazhab Hanafi

Penyusunnya yaitu Imam Abu Hanifah. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 Hijriyah. Beliau belajar di Kuffah, dan di sanalah beliau mulai menyusun mazhabnya. Kemudia belaiu duduk berfatwa mengembangkan ilmu pengetahuan d Baghdad. Beliau memberikan penerangan kepada segenap lapisan muslimin, sehingga beliau terkenal sebagai seorang alim yang terbesar di masa itu, mahir dalam ilmu fiqih serta pandai meng-istimbat-kan hukum dari Al-Qur’an dan Hadits.

Menurut riwayat yang dapat dipercaya, beliau adalah wadi’ ilmu fiqh (yang mula-mula menyusun ilmu fiqih sebagaimana susunan sekarang ini). Beberapa ulama’ telah bergaul dengan Abu Hanifah, mereka mempelajari mazhab beliau (Abu Hanifah) dan hukum yang mereka dapat dari beliau itu mereka tulis (dibukuan).

Mereka sebagai pendukung mazhab Abu Hanifah sebagian besar dari mereka kembali menyelidiki dan memeriksa dalil-dalilnya serta disesuaikan dengan keadaan-keadaan kefaedahan dan kemudharatannya, sehingga beberapa di antara mereka ada yang tidak mufakat terhadap sebagian dari hukum-hukum yang telah ditetapkan dari imam tadi, bahkan mereka tetapkan hukumnya menurut pendapat mereka sendiri, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Mereka inilah yang dinamakan sahabat-sahabat Abu Hanifah, di antaranya yaitu Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Zufar. Mazhab ini banyak tersiar di Baghdad, Persia, Bukhara’, Mesir, Syam, dan tempat-tempat lain.[2]


  1. Mazhab Maliki

Nama penyusunnya adalah Malik bin Anas Al-Asbahi beliau dilahirkan tahun 93 H dan meninggal dunia pada bulan shafar tahun 170 H. Belaiu belajar di Madinah, dan di sanalah beliau menulis kitab Al-Muwatta’, kitab hadits yang terkenal sampai sekarang. Belaiu menyusun kitab tersebut atas anjuran khalifah mansur ketika belaiu bertemu pada waktu menunaikan ibadah haji.

Belaiu menyusun mazhabnya atas empat dasar, yaitu; Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, dan qiyas. Hanya saja dasar yang terakhir (qiyas) beliau gunakan dalam hal-hal yang terbatas sekali, karena beliau adalah ahli hadits. Beliau berkata: “Sesungguhnya saya sebagai manusia biasa kadang-kadang benar dan kadang-kadang salah, maka hendaklah kamu periksa dan kamu selidiki pendapat-pendapatku itu; mana yang sesuai dengan sunnah maka ambilla!.”

Imam Malik adalah ahli fiqih dan hadits. Pada masa beliau terbilang paling berpengaruh di seluruh Hijaz. Orang-orang menyebut beliau “Sayyid Fuqaha al-Hijaz” (pemimpin ahli fiqih di seluruh daerah Hijaz).

Beliau mempunyai banyak murid, di antaranya yang terkemuka adalah Muhammad bin Idris bin Syafi’i, Al-Laisy bin Sa’ad, Abu Ishaz al-Farazi. Pengikut mazhab ini yang terbanyak terdapat di Tunisia, Tripoli, Magribi, dan Mesir.[3]


  1. Mazhab Syafi’i

Nama penyusunnya adalah Muhammad bin Idris bin Syafi’i, keturunan bangsa Quraisy. Beliau dilahirkan di Khuzzah pada tahun 150 H, dan meninggal dunia di Mesir pada tahun 204 H. Sewaktu berumur 7 tahun beliau telah hapal Al-Qur’an. Setelah berumur 10 tahun beliau hapal Al-Muwattta’ (kitab guru beliau imam malik). Setelah beliau berumur 20 tahun beliau mendapat izin dari gurunya (Muslim bin Khalid) untuk berfatwa. Kata Ali bin Ustman: “Saya tidak pernah melihat seseoorang yang lebih pintar daripada Syafi’i. Sesungguhnya tidak ada seorang pun sehingga bila ia melontarkan anak panah, dapat dijamin 90% akan mengenai sasarannya.

Ketika berumur hampiir 20 tahun, beliau pergi ke Madinah karenaa mendengar kabar tentang Imam Malik yang begitu terkenal sebagai seorang ulama’ besar dalam ilmu hadits dan fiqih. Di dana beliau belajar kepada Imam Malik. Kemudia beliau pergi ke Irak, di sana bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Beliau terus ke Persi dan beberapa negeri lain. Kira-kira dua tahun lamanya beliau dalam perjalanan ini.

Dalam perjalanan ke negeri –negeri itu bertambahlah pengetahuan beliau tentang keadaan penghidupan dan tabiat manusia. misalnya keadaan yang menimbulkan perbedaan adat dan akhlak, sangat berguna bagi beliau sebagai alat untuk mempertimbangkan hukum peristiwa-peristiwa yang akan beliau hadapi.

Kemudia beliau diminta oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid supaya tetap tinggal di Baghdad. Setelah menetap di Baghdad, di sanalah beliau menyiarkan agama, dan pendapat-pendapat beliau diterima oleh segala lapisan. Disinilah pendapat beliau yang pertama (qaul qadim) dan kemudia beliau kembali ke Makkah hingga tahun 198 H. Pada tahun ini pula beliau pergi ke mesir, di sana beliau menyusun pendapat beliau yang baru (qaul jadid)

Pengikut mazhab Syafi’i yang terbanyak ialah di Mesir, Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramaut, Mekah, Pakistan, dan Indonesia.[4]


  1. Mazhab Hambali

Nama penyusunnya ialah Ahmad bin Muhamad bin Hanbal bin Hilal. Beliau dilahirkan di Baghdad dan meninggal dunia pada hari jum’at tanggal 12 Rabi’ul Awal tahun 241 H. Semenjak kecil beliau belajar di Baghad, Syam, Hijaz, dan Yaman. Beliau adalah Murid Imam Syafi’i. Syafi’i memuji beliau, katanya: “Saya keluar dari Baghdad tidak saya tinggalkan di sana seorang yang lebih takwa, lebih wara’, dan lebih alim selain Ahmad bin Hanbal, yang sungguh banyak menghapal hadits.”

Murid beliau banyak yang terkemuka, di antaranya, yaitu Bukhari dan Muslim. Beliau berpegang teguh pada fatwa sahabat apabila tidak ada nas. Beliau menyusun mazhabnya atas 4 dasar, yaitu Al-Qur’an da Hadits, fatwa sahabat, Hadits Mursal (lemah) apabila tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain, dan qiyas yang digunakan ketika sudah tidak ada jalan lain. Mazhab ini tersebar di daerah Hijaz dan Mesir.[5]


Daftar Pustaka

Rasjid. Sulaiman, Fiqh Islam, (Bnadung: Sinar Baru Algensindo, 2015) cet. ke-70.
Kifayatul Akhyar oleh Muhammad Taqiyyudin
Fiqh ala Mazhahib Arba’a oleh Panitia Negara di Mesir
Mu’ainul Mubin oleh Abdul Hamid Hakim
Shahih Bukhari
‘Umdatul Qari’/Syarah Shahih Bukhari oleh Badrul ‘Aini
Shahih Muslim
Ahkamul Qur’an karangan Ibnu ‘Arabi
Tafsir Ayatul Ahkam (Muzakkirat Perguruan tinggi Al-Azhar) karangan Husaini Sulthan, Abdus Salam ‘Askari, dan Abdur Rachman Taj.


Referensi

[1] Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015) cet. ke-70, hal. 8.
[2] Ibid. Hal. 8 – 9.
[3] Ibid. Hal. 9.
[4] Ibid. Hal. 10.
[5] Ibid. Hal. 11.